Za­pra­szamy na kon­fe­ren­cję po­pu­lar­no­nau­kową dla ro­dzi­ców, na­uczy­cieli, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów i ka­te­che­tów pod pa­tro­na­tem Mi­ni­ster­stwa Edu­ka­cji Narodowej Na­sto­latki 2.0. Sekspresja 23 kwiet­nia 2016 r.Kra­ków, Wo­je­wódzka Bi­blio­teka Pu­bliczna na Rajskiej.

sekspresja