Podczas wdrażania projektu ADEM, zostało podkreślone, że działania kluczowe związane z opieką nad osobą starszą „opieka, doradztwo, wsparcie (Betreuung, Beratung, Begleitung  – BBB)” w różnych krajach uczestniczących w projekcie były wykonywane przez różne zawody (psycholodzy, pracownicy socjalni, pielęgniarki etc.) W konsekwencji, praktyki zawodowe każdej z profesji oraz cele i metody ich prace są różne, tak jak różnią się ich priorytety związane z wykonywaniem ich zawodu. Efektywność pracy mogłaby zostać zwiększona poprzez zwiększenie wzajemnej współpracy pomiędzy zawodami.

Zostało także zauważone, iż w krajach uczestniczących brak jest możliwości mobilności pomiędzy zawodami opieki medycznej i pomocy społecznej, zarówno na płaszczyźnie poziomej (pomiędzy zawodami tego samego szczebla) jak i pionowej. Ogranicza to mobilność i elastyczność studentów, zwiększa prawdopodobieństwo uczenia się po raz kolejny tego samego oraz prowadzi do zmniejszenia atrakcyjności zawodów w tej dziedzinie.

Prowadzi to nas do ustalenia dwóch celów: powinno być możliwe dla każdego zawodu/profesji korzystanie z umiejętności innego zawodu (profesjonaliści powinni móc wzajemnie korzystać ze swoich kompetencji), by móc zapewnić osobom starszym możliwie najlepszą opiekę w każdym z krajów.

Dlatego właśnie dla każdy z tych krajów proszony jest o wykonanie analizy zorientowanej na praktykę dotyczącej potrzeb i zadań w oparciu o zuniformizowaną metodę pracy.

Następnie możliwe jest uzyskanie z rezultatów badań informacji dotyczących niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, wzbogaconych, o ile okaże się to potrzebne, wiedzą i umiejętnościami innych zawodów.

Może to zostać użyte w celu sformułowania dobrej praktyki i porównania z istniejącymi programami nauczania.

Adaptacje wywodzące się z takiej pracy są specyficzne dla każdego z krajów. Taki standard nauczania, w którym uwzględniono aspekty społeczno-kulturowe, powinien następnie zostać wdrożony do odpowiednich programów nauczania.

Poprzez formułowanie jednolitego standardu europejskiego dla opieki nad osobą starszą, nowe metody pracy i nowe idee będą przenoszone pomiędzy krajami.

Aby zwiększyć mobilność poziomą i pionową pomiędzy zawodami, rozwijany standard będzie wyposażony w punkty kredytowe i przypisany do poziomów zgodnie ze standardem EQF – Europejskich Ram Kwalifikacji Zawodowych dla kształcenia zawodowego, ale także dla kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.

Skład niniejszego konsorcjum pomoże nam z jednej strony uzyskać praktyczny opis potrzeb i wymagań, które muszą być spełnione w odpowiednim obszarze działania, a z drugiej strony zwiększy prawdopodobieństwo wdrożenia rezultatów do programów nauczania: w każdym z krajów włączeni do działań są partnerzy-praktycy, którzy wykonują zadania praktyczne w odpowiednim obszarze działania. W projekcie uczestniczą także placówki edukacyjne (uniwersytety etc. w tym Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda z Mysłowic, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Szkoła SOCIUS z Chorzowa), którym powierzone zostaną zadania związane z utworzeniem i wdrożeniem programów kształcenia.

Zarządzanie projektem DuKom

Liderem projektu jest Instytut AIB Uniwersytetu Bremeńskiego. Jest on wspierany przez Biuro Projektowe Awo Nordhessen. W ramach niniejszego projektu, Biuro projektowe wspiera koordynację działań i pracy, tak by zrealizować cele projektu w każdym z krajów partnerskich. Następnie, Biuro projektowe skupia się na wspieraniu współpracy w ramach i pomiędzy sieciami narodowymi, tak by zapewnić ciągłe i owocne wypełnienie należnych zadań oraz waloryzację wyników projektu. Biuro projektowe wspiera AIB w zarządzaniu projektem oraz w przygotowaniu i realizacji konferencji międzynarodowych.

Aktualności

życzenia noworoczne

(…)

Czytaj więcej

UWAGA!

Zajęcia stacjonarne na wszystkich kierunkach zostają zawieszone do 08.11.2020 roku. Realizacja zajęć będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Wszystkim życzymy zdrowia, pokoju i (…)

Czytaj więcej

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej