Podczas wdrażania projektu ADEM, zostało podkreślone, że działania kluczowe związane z opieką nad osobą starszą „opieka, doradztwo, wsparcie (Betreuung, Beratung, Begleitung  – BBB)” w różnych krajach uczestniczących w projekcie były wykonywane przez różne zawody (psycholodzy, pracownicy socjalni, pielęgniarki etc.) W konsekwencji, praktyki zawodowe każdej z profesji oraz cele i metody ich prace są różne, tak jak różnią się ich priorytety związane z wykonywaniem ich zawodu. Efektywność pracy mogłaby zostać zwiększona poprzez zwiększenie wzajemnej współpracy pomiędzy zawodami.

Zostało także zauważone, iż w krajach uczestniczących brak jest możliwości mobilności pomiędzy zawodami opieki medycznej i pomocy społecznej, zarówno na płaszczyźnie poziomej (pomiędzy zawodami tego samego szczebla) jak i pionowej. Ogranicza to mobilność i elastyczność studentów, zwiększa prawdopodobieństwo uczenia się po raz kolejny tego samego oraz prowadzi do zmniejszenia atrakcyjności zawodów w tej dziedzinie.

Prowadzi to nas do ustalenia dwóch celów: powinno być możliwe dla każdego zawodu/profesji korzystanie z umiejętności innego zawodu (profesjonaliści powinni móc wzajemnie korzystać ze swoich kompetencji), by móc zapewnić osobom starszym możliwie najlepszą opiekę w każdym z krajów.

Dlatego właśnie dla każdy z tych krajów proszony jest o wykonanie analizy zorientowanej na praktykę dotyczącej potrzeb i zadań w oparciu o zuniformizowaną metodę pracy.

Następnie możliwe jest uzyskanie z rezultatów badań informacji dotyczących niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, wzbogaconych, o ile okaże się to potrzebne, wiedzą i umiejętnościami innych zawodów.

Może to zostać użyte w celu sformułowania dobrej praktyki i porównania z istniejącymi programami nauczania.

Adaptacje wywodzące się z takiej pracy są specyficzne dla każdego z krajów. Taki standard nauczania, w którym uwzględniono aspekty społeczno-kulturowe, powinien następnie zostać wdrożony do odpowiednich programów nauczania.

Poprzez formułowanie jednolitego standardu europejskiego dla opieki nad osobą starszą, nowe metody pracy i nowe idee będą przenoszone pomiędzy krajami.

Aby zwiększyć mobilność poziomą i pionową pomiędzy zawodami, rozwijany standard będzie wyposażony w punkty kredytowe i przypisany do poziomów zgodnie ze standardem EQF – Europejskich Ram Kwalifikacji Zawodowych dla kształcenia zawodowego, ale także dla kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.

Skład niniejszego konsorcjum pomoże nam z jednej strony uzyskać praktyczny opis potrzeb i wymagań, które muszą być spełnione w odpowiednim obszarze działania, a z drugiej strony zwiększy prawdopodobieństwo wdrożenia rezultatów do programów nauczania: w każdym z krajów włączeni do działań są partnerzy-praktycy, którzy wykonują zadania praktyczne w odpowiednim obszarze działania. W projekcie uczestniczą także placówki edukacyjne (uniwersytety etc. w tym Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda z Mysłowic, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Szkoła SOCIUS z Chorzowa), którym powierzone zostaną zadania związane z utworzeniem i wdrożeniem programów kształcenia.

Zarządzanie projektem DuKom

Liderem projektu jest Instytut AIB Uniwersytetu Bremeńskiego. Jest on wspierany przez Biuro Projektowe Awo Nordhessen. W ramach niniejszego projektu, Biuro projektowe wspiera koordynację działań i pracy, tak by zrealizować cele projektu w każdym z krajów partnerskich. Następnie, Biuro projektowe skupia się na wspieraniu współpracy w ramach i pomiędzy sieciami narodowymi, tak by zapewnić ciągłe i owocne wypełnienie należnych zadań oraz waloryzację wyników projektu. Biuro projektowe wspiera AIB w zarządzaniu projektem oraz w przygotowaniu i realizacji konferencji międzynarodowych.

Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

       Zajęcia  dla Słuchaczy na kierunku Technik masażysta III semestr   już 25 września 2020  od (…)

Czytaj więcej

Komunikat

(…)

Czytaj więcej