Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 26 lutego 2010 otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenia na piśmie od wysokiego urzędnika Komisji Europejskiej  o zaakceptowaniu naszego projektu NEWA. Poniżej zamieszczamy streszczenie nasze projektu w oraz najważniejsze daty związane z realizacją naszego projektu.

Streszczenie działań w ramach projektu

Obecnie sektor opieki nad osobami starszymi rozwija się i zmienia, a struktury oraz systemy opieki są różne w każdym z krajów Europy. Standardy związane z informowaniem, konsultacją oraz stopniem zaangażowania są także różne w tym sektorze. Pięć krajów europejskich (Austria, Bułgaria, Niemcy, Polska – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach, Kolegium Pracowników Służb Społecznych i Szkoła SOCIUS z Chorzowa – oraz Rumunia) wraz z Turcją oraz Chorwacją pragnie rozwinąć, wdrożyć oraz stworzyć strukturę sieciową kształcenia. Będą oni pracować razem i wymieniać się dobrymi praktykami.

Przykładowe działania w ramach projektu to:

 1. Rozwój informacji w sektorze opieki nad osobami starszymi oraz rozwój umiejętności i kompetencji
 2. Wymiana informacji dotycząca standardów prawnych, taryf oraz systemów działania dla zwiększenia informacji oraz uczestnictwa
 3. Rozwój informacji na temat Europejskich Rad Zakładowych
 4. Stosowanie w działaniu oraz europejskie rozpowszechnienie mechanizmów informowania oraz włączania pracowników w procesy związane z jakością oraz pracą w ONZ
 5. Wypełnienie umowy przedsiębiorstwa międzynarodowego (standard zatrudnienia dla pracowników z Europy 27)
 6. Budowanie sieci europejskiej w strategicznych obszarach działania
 7. Intensyfikacja współpracy partnerów socjalnych dla ulepszenia zarządzania organizacjami, jakości, miejsca pracy oraz zasobów ludzkich
 8. Przygotowanie i rozpowszechnienie informacji dla każdego z krajów związanej z opieką nad osobami starszymi
 9. Działania trans-narodowe mające na celu regulacje i procesy transferu (Europejska Grupa Sterująca oraz Europejska konferencja na rzecz przyszłości opieki nad osobami starszymi w Europie)
 10. Ewaluacja oraz udokumentowanie działań w ramach projektu oraz rozpowszechnianie rezultatów projektu (strona internetowa, listy informacyjne, utworzenie raportu “Opieka na osobami starszymi w Europie, dokumentacja związana z konferencją)
 11. Uzgodnienie oraz rozwiązanie kwestii związanych z transferem i wsparciem

Plan pracy: trzy fazy/etapy

Plan pracy opiera się na trzech etapach: Podczas etapu I (4 miesiące) odbędą się działania związane z rozpoczęciem projektu i wstępne ustalenia z nim związane. Konsolidacja partnerów oraz doprecyzowanie zadań – harmonogramu pracy jak i samych działań o charakterze merytorycznym nastąpi w tym właśnie okresie. W etapie tym będą miały miejsca działania takie jak: rozpowszechnianie informacji przez każdego z partnerów, rozwój kryteriów analizy dla krajów uczestniczących, przygotowanie kwestionariuszy dla kadry zarządzającej oraz pracowników oraz przygotowania do wymiany informacji (strona internetowa, ulotki). Pierwsze spotkanie odbędzie się w lutym 2011 roku w Graz, Austrii.

Podczas drugiego etapu (6 miesięcy) zostaną podjęte następujące działania:

 1. Przygotowanie, ewaluacja oraz dokumentacja krajowych raportów poświęconych zagadnieniu opieki nad osobami starszymi oraz streszczenie raportu europejskiego
 2. Ewaluacja ankiet przeznaczonych dla kadry zarządzającej oraz pracowników, przygotowanie sugestii wynikających z doświadczeń
 3. Wymiana informacji na temat płac, umów o pracę/pracowniczych oraz wewnętrznych wytycznych dotyczących negocjowania informacji i uczestnictwa
  w przedsiębiorstwie/miejscu pracy
 4. Metody wdrażania dobrych praktyk partnerów projektu oraz ich ewaluacja przez partnera wiodącego
 5. Pierwsza ewaluacja: drugie spotkanie Europejskiej Grupy Sterującej w dniach 23-25 maja 2011 w Bukareszcie, Rumunia.
 6. Wymogi, jakie stawia przed nami przyszłość, będą omówione przez wszystkich partnerów podczas konferencji europejskiej „Zintensyfikowanie informacji, współpraca oraz uczestnictwo jako czynnik innowacyjny w rozwoju jakości i przyszłości opieki nad osobami starszymi” w Bremerhaven w dniach 12-14 września 2011 roku.
 7. Działania związane z wymianą informacji będą kontynuowane.

Podczas trzeciego etapu (2 miesiące) główne rezultaty projektu zostaną opublikowane (Europejski raport o opiece nad osobami starszymi, udokumentowanie konferencji). Postępy związane z informowaniem oraz uczestnictwem przez każdego z partnerów będą oceniane. Zostanie utworzone porozumienie będące kontynuacją działań sieci oraz działań transferowych partnerów projektu. Trzecie spotkanie grupy sterującej odbędzie się w dniach 24-26 września 2011 w Polsce we Wrocławiu.

Harmonogram

 1. Luty 2011 – Graz (Austria): Pierwsze spotkanie mające na celu określenie naszych dalszych działań
 2. 23 – 25 maja 2011 – Bukareszt (Rumunia): drugie spotkanie Europejskiej Grupy Sterującej: pierwsze działania związane z ewaluacją
 3. 12 – 14 września 2011 – Bremerhaven (Niemcy): konferencja europejska „Zintensyfikowanie informacji, współpraca oraz uczestnictwo jako czynnik innowacyjny w rozwoju jakości i przyszłości opieki nad osobami starszymi”
 4. 24 – 26 października 2011 – Wrocław (Polska): Trzecie i ostatnie spotkanie grupy sterującej: dalsza praca i kontynuacja projektu

Aktualności

Uwaga Opiekunowie Medyczni!

Drodzy słuchacze kierunku Opiekun Medyczny Chorzowskiego oddziału Szkoły SOCIUS W dniu dzisiejszym tj. 27.09 rozpoczynają się zajęcia dla słuchaczy I semestr od godziny 16:00 A w dniu jutrzejszym tj (…)

Czytaj więcej

Uwaga Technik Masażysta!

Uwaga!! Zmiana planu! Informujemy, że w sobotę tj 14.09 z przyczyn niezależnych od Nas zajęcia dla kierunku TECHNIK MASAŻYSTA III semestr są ODWOŁANE. Zapraszamy 23.09 na godzinę (…)

Czytaj więcej

Odbiór dyplomów!

Uwaga absolwenci którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny w czerwcu 2019 r. Dyplomy będą do odbioru w najbliższy piątek, 30 sierpnia 2019 r., od godziny (…)

Czytaj więcej

Rekrutacja Trwa!

(…)

Czytaj więcej