Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, zwane dalej Administratorem, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@jckziu.edu.pl lub numerami telefonów podanych na stronie jckziu.edu.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Administratora oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celu wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie powstaną, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz obsługi dokonanego przez Panią/Pana zapytania i udzielenia na nie należytej odpowiedzi, a także w innych celach na które wyrażona zostanie przez Panią/Pana zgoda,
  3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

– niezbędność do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

– niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– prawnie uzasadniony interes Administratora tj. ewentualna niezbędność do dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu prowadzenia działalności statutowej, zawarcia i wykonania umowy lub udzielenia odpowiedzi na zapytania, w szczególności dostawcy usług IT; powyżsi odbiorcy posługują się Pani/Pana danymi tylko zgodnie z poleceniami Administratora, z którym mają zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych,
b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

– przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

– przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,

– do zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do udzielania należytej odpowiedzi na kierowane zapytanie, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody,

– do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu,

6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez kontakt pod adres e-mail: biuro@jckziu.edu.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – gdy Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych RODO z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa,

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytanie.

Aktualności

życzenia noworoczne

(…)

Czytaj więcej

UWAGA!

Zajęcia stacjonarne na wszystkich kierunkach zostają zawieszone do 08.11.2020 roku. Realizacja zajęć będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Wszystkim życzymy zdrowia, pokoju i (…)

Czytaj więcej

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej