Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, zwane dalej Administratorem, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@jckziu.edu.pl lub numerami telefonów podanych na stronie jckziu.edu.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Administratora oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celu wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie powstaną, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz obsługi dokonanego przez Panią/Pana zapytania i udzielenia na nie należytej odpowiedzi, a także w innych celach na które wyrażona zostanie przez Panią/Pana zgoda,
  3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

– niezbędność do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

– niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– prawnie uzasadniony interes Administratora tj. ewentualna niezbędność do dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu prowadzenia działalności statutowej, zawarcia i wykonania umowy lub udzielenia odpowiedzi na zapytania, w szczególności dostawcy usług IT; powyżsi odbiorcy posługują się Pani/Pana danymi tylko zgodnie z poleceniami Administratora, z którym mają zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych,
b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

– przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

– przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,

– do zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub przez okres niezbędny do udzielania należytej odpowiedzi na kierowane zapytanie, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody,

– do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego, a w innych przypadkach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu,

6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez kontakt pod adres e-mail: biuro@jckziu.edu.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – gdy Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych RODO z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa,

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytanie.

Aktualności

NOWY ROK SZKOLNY

Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun medyczny  Semestr I zostały zaplanowane na 29 września 2020 od    godziny 16.00 Wszystkim naszym Słuchaczom i Nauczycielom życzymy spokojnego (…)

Czytaj więcej

ZAJĘCIA NA KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

              Plan zajęć,  każdy słuchacz będzie mógł  otrzymać osobiście .  Zajęcia dla Słuchaczy na kierunku Opiekun (…)

Czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

       Zajęcia  dla Słuchaczy na kierunku Technik masażysta III semestr   już 25 września 2020  od (…)

Czytaj więcej

Komunikat

(…)

Czytaj więcej